Цели

Общата цел на проекта е да разшири социалното предприемачество и да допринесе за повишаване на заетостта в трансграничната зона.

 

Подцели, които трябва да бъдат постигнати:

Специфичните подцели на проекта са:

  • Подобряване на предприемаческата компетентност на човешките ресурси на социалните предприятия и хората, планиращи да развиват дейност в сферата на социалната икономика, пилотиране в туризма и хранително-вкусовия сектор
  • Увеличаване на знанията и уменията за създаване и управление на структурите за социално предприемачество,
  • Измерване и укрепване и увеличаване на социалното въздействие на социалните предприятия по отношение на безработицата в ЦИР
  • Доставка на инструменти за развитие на предприемаческата компетентност в областта на социалната икономика,
  • Определяне на най-добрите практики в областта на социалното предприемачество,
  • Повишаване на осведомеността за ползите от сектора на социалното предприемачество за обществото и икономиката.