Резултати
Резултати от проекта:
  • Идентифициране и анализ на регионалните потребности в областта на социалното предприемачество
  • Създаване и внедряване на ИКТ инструмент за повишаване нивото на предприемачески умения, насърчаване на предприемачески нагласи и трансверсални умения на лица, заинтересувани от създаването на социално-икономическо предприятие или от лица, работещи в социално-икономическо предприятие чрез излагане на бизнеса и реалния живот ситуация по пътя на безопасността
  • Идентифициране и анализ на регионалните потребности в областта на социалното предприемачество
  • Повишаване на осведомеността за ползите от сектора на социалното предприемачество за обществото и икономиката
  • Предоставяне на съществуващи и перспективни социални предприемачи с програма за обучение, обучителни материали, насочени към развитие на компетенциите на предприемача за стартиране и управление на социално-икономическото предприятие

 

Основните иновационни дейности и инструменти на предложения проект, които ще имат дългосрочна дейност и въздействие, са:

a) създаване на структури за поддръжка – помощни бюра за SE и уеб-платформата за електронна помощ на платформата.
b) Разработване на материали за обучение и ориентиране и разпространението му
c) Приносът към местното развитие и социалното сближаване
d) Свързването на икономическите дейности с местните нужди
e) Поправяне на трите основни дисбаланси на пазара на труда: безработица, нестабилност на работното място, социално изключване и безработица на пазара на труда