Αποτελέσματα
Αποτελέσματα Έργου:
  • Δημιουργία και εφαρμογή ενός εργαλείου ΤΠΕ για τη βελτίωση του επιπέδου των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και των δεξιοτήτων των ατόμων που ενδιαφέρονται για την ίδρυση επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας ή ατόμων που διοικούν επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, μέσω έκθεσης σε επιχειρηματικές και πραγματικές συνθήκες,
  • Προσδιορισμός και ανάλυση των περιφερειακών αναγκών στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
  • Συνειδητοποίηση των οφελών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην κοινωνία και την οικονομία,
  • Παροχή στους υφιστάμενους και δυνάμει κοινωνικούς επιχειρηματίες με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό κατάρτισης επικεντρωμένο στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του επιχειρηματία για την έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας.

 

Οι κύριες καινοτόμες δραστηριότητες και τα εργαλεία του προτεινόμενου έργου, που θα έχουν μακροπρόθεσμη λειτουργία και αντίκτυπο, είναι:

i) Η ίδρυση Δομών Υποστήριξης – Βοηθητικών Γραφείων εξυπηρέτησης και πληροφόρησης για την Κοινωνική Οικονομία και διαδικτυακής πλατφόρμας E-Help Desk,
ii) Η ανάπτυξη υλικού κατάρτισης και καθοδήγησης και η διανομή του,
iii) Η συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή,
iv) Η σύνδεση των οικονομικών δραστηριοτήτων με τις τοπικές ανάγκες,
v) Η διόρθωση των τριών μεγάλων ανισορροπιών στην αγορά εργασίας: ανεργία, αστάθεια της εργασίας, κοινωνικός και εργασιακός αποκλεισμός των ανέργων