Έργο
Σύντομη Περιγραφή

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν κινητήρια δύναμη για την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των σημερινών οικονομικών και περιβαλλοντoλογικών προκλήσεων. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι οι κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής, φέρνοντας καινοτόμες λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα. Εφαρμόζουν επιχειρηματικές πρακτικές με στόχο το κοινωνικό συμφέρον, βασίζονται στις αξίες της αλληλεγγύης και ενδυνάμωσης και δημιουργούν ευκαιρίες για όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες αποτελούν μια καινοτόμα εξέλιξη. Διοικούν επιχειρήσεις που κατά κύριο λόγο δημιουργούν σημαντική κοινωνική αξία και το κάνουν με τρόπο επιχειρηματικό και προσανατολισμένο στην αγορά.

Ο στόχος του έργου ACT SOCIAL θα υλοποιηθεί κυρίως μέσω της ανάπτυξης δομών υποστήριξης και εργαλείων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που θα επικεντρωθούν στην εκπόνηση «Μελετών περίπτωσης» για τους κλάδους του τουρισμού και αγροδιατροφής. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ανιχνεύσει και να προσδιορίσει τον κοινωνικό αντίκτυπο των κοινωνικών επιχειρήσεων που μετράται σε όρους απασχόλησης στη διασυνοριακή περιοχή και να αναπτύξει δομές υποστήριξης και εργαλεία που ενισχύουν την ικανότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο αυτό. Οι δομές υποστήριξης της κοινωνικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας θα αναπτυχθούν με τη μορφή γραφείων εξυπηρέτησης. Οι δομές αυτές μαζί με τα παρεχόμενα εργαλεία, θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν από κοινού στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, και θα δημιουργήσουν ένα διασυνοριακό δίκτυο συνεργασίας και ανταλλαγών.

Οι δικαιούχοι και οι τελικοί χρήστες των αποτελεσμάτων του έργου θα είναι άνεργοι στη διασυνοριακή περιοχή, υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και ΜΚΟ, Δήμοι και τοπικοί φορείς που θα συμμετάσχουν ενεργά στο σχεδιασμό εργαλείων που θα απευθύνονται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών όλης της διασυνοριακής περιοχής.

 

Κύριες πληροφορίες του έργου ACT SOCIAL
  • Τίτλος του Έργου: Δράσεις για τη βελτίωση και την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο.
  • Ακρωνύμιο: ACT SOCIAL
  • Διάρκεια: 24 μήνες
  • Χρηματοδότηση: Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
  • Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία