Βιβλιοθήκη

ΠΕ2. Επικοινωνία και Διάχυση

Παραδοτέο 2.1.1 Πλάνο επικοινωνίας και Διάχυσης (στα Ελληνικά)

Παραδοτέο 2.1.1 Πλάνο επικοινωνίας και Διάχυσης (στα Αγγλικά)

Παραδοτέο 2.1.4: Ραδιοφωνικό σποτ (Αγγλική έκδοση)

Παραδοτέο 2.1.4: Ραδιοφωνικό σποτ (Ελληνική έκδοση)

Παραδοτέο 2.1.4: Ραδιοφωνικό σποτ (Βουλγάρικη έκδοση)

Παραδοτέο 2.1.4:  Αφίσα Έργου (στα Ελληνικά)

Παραδοτέο 2.1.4: Φυλλάδια Έργου (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά)

Παραδοτέο 2.1.4: Banner για Εκδηλώσεις (στα Ελληνικά)

ΠΕ3. Ανάλυση Αγοράς και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στον Αγροδιατροφικό και Τουριστικό Τομέα στη Διασυνοριακή Περιοχή

Παραδοτέο 3.1.1: Εκπόνηση έρευνας για τη χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης στον αγροδιατροφικό και τουριστικό τομέα στην Ελλάδα (στα Ελληνικά)

Παραδοτέο 3.3.1: Εκπόνηση έρευνας για τη χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης στον αγροδιατροφικό και τουριστικό τομέα στη Βουλγαρία (στα Βουλγάρικα)

Παραδοτέο 3.3.1: Εκπόνηση έρευνας για τη χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης στον αγροδιατροφικό και τουριστικό τομέα στη Βουλγαρία (στα Αγγλικά)

Παραδοτέο 3.1.2: Εκπόνηση έρευνας για τη διασύνδεση της κοινωνικής οικονομίας και τον τομέα της αγροδιατροφής και του τουρισμού (στα Ελληνικά)

Παραδοτέο 3.3.2: Εκπόνηση έρευνας για τον αντίκτυπο των κοινωνικών επιχειρήσεων στον τομέα της αγροδιατροφής και του τουρισμού στη Βουλγαρία (στα Βουλγάρικα)

Παραδοτέο 3.1.3: Σύνθεση αποτελεσμάτων μελετών και εκπόνηση συνολικής αναφοράς (πλήρης μελέτη στα Ελληνικά)

Παραδοτέο 3.1.3: Σύνθεση αποτελεσμάτων μελετών και εκπόνηση συνολικής αναφοράς (σύνοψη στα Ελληνικά)

Παραδοτέο 3.1.3: Σύνθεση αποτελεσμάτων μελετών και εκπόνηση συνολικής αναφοράς (σύνοψη στα Αγγλικά)

Παραδοτέο 3.1.3: Σύνθεση αποτελεσμάτων μελετών και εκπόνηση συνολικής αναφοράς (σύνοψη στα Βουλγάρικα)

Παραδοτέο 3.1.4: Εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη επιχειρηματικών ευκαιριών στην διασυνοριακή περιοχή (στα Ελληνικά)

ΠΕ4. Καθοδήγηση κατά το στάδιο πριν την ίδρυση και κατά την ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

Παραδοτέο 4.1.1: Συνοπτικός Οδηγός Χρηματοδοτικών Μέσων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις  (στα Ελληνικά)

Παραδοτέο 4.1.1: Έκθεση βιωσιμότητας και καταγραφή τωνΔιαθέσιμων Χρηματοδοτικών Εργαλείων για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις στη Βουλγαρία (στα Αγγλικά)

Παραδοτέο 4.1.2: Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και τα είδη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (στα ελληνικά και τα αγγλικά)

Παραδοτέο 4.2.1: Οδηγός Καταγραφής των Διαθέσιμων Χρηματοδοτικών Εργαλείων για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις στη Βουλγαρία (στα Βουλγάρικα και τα Αγγλικά)

Παραδοτέο 4.2.2: Οδηγός για την υποστήριξη για την υποστήριξη πριν την ίδρυση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (στα Βουλγάρικα και τα Αγγλικά)

Παραδοτέο 4.1.3: Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την υποστήριξη πριν την ίδρυση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (στα Ελληνικά και τα Αγγλικά)

Παραδοτέο 4.2.3: Οδηγός για την υποστήριξη για την ανάπτυξη και διαχείριση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (στα Βουλγάρικα και τα Αγγλικά)

Παραδοτέο 4.1.4: Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την υποστήριξη για την ανάπτυξη και διαχείριση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (στα Ελληνικά και τα Αγγλικά)

ΠΕ6. Πιλοτικές Εφαρμογές (Τουρισμός και Αγροδιατροφικός Τομέας) και πλαίσιο βιωσιμότητας

Παραδοτέο 6.2.4: Κοινή Αναφορά: Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής (στα Αγγλικά)

Παραδοτέο 6.3.4: Έκθεση Βιωσιμότητας και Μεταφοράς Αποτελεσμάτων (στα Αγγλικά)