Παρουσίαση του ΟΠΣ για τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας

Κοινοποίηση:

Οι Δικαιούχοι της Πράξης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), συμμετείχαν δια εκπροσώπων τους στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στη Θεσσαλονίκη με θέμα την παρουσίαση του ΟΠΣ για τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου παρουσιάστηκε η διαδικτυακή πύλη και το περιβάλλον εργασίας του ΟΠΣ, δόθηκαν κατευθύνσεις στους δικαιούχους για τη συμπλήρωση και υποβολή τεχνικού δελτίου πράξης και αναλύθηκε η διαδικασία παρακολούθησης των πράξεων.

Ειδική βαρύτητα δόθηκε στην υποβολή αιτημάτων κατανομής, στη συμπλήρωση και υποβολή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών και Διοικητικής Επαλήθευσης των Δαπανών καθώς και στη συμπλήρωση και υποβολή Δελτίου Προόδου Πράξης.

Η συμμετοχή εκπροσώπων πράξεων ενταγμένων στα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας ξεπέρασε τα 500 άτομα.

Στόχος της συμμετοχής των Δικαιούχων στο εν λόγω σεμινάριο αποτέλεσε η απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων για τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης του έργου «ACT SOCIAL».

Το έργο «Δράσεις για την υποστήριξη και ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο» με Ακρωνύμιο «ACT SOCIAL», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Προηγούμενο Άρθρο

3η Τεχνική Συνάντηση (3rd Technical Meeting)

Επόμενο Άρθρο

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στη Θέρμη

Δείτε επίσης