Ο Δήμος Θέρμης ξεκίνησε τη λειτουργία της Δομής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Κοινοποίηση:

Ο Δήμος Θέρμης στο πλαίσιο του έργου « ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level»/ «Δράσεις για την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο» με το ακρωνύμιο ACT SOCIAL, ξεκίνησε τη λειτουργία Δομής Στήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (One stop shop). Στη Δομή μπορούν να προσέρχονται ωφελούμενοι από τις δράσεις του έργου και πολίτες προκειμένου να ενημερωθούν για τις δράσεις του έργου και την κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία γενικότερα. Ενδεικτικά, στη Δομή παρέχεται ενημέρωση για τα ακόλουθα θέματα:

  • Παροχή πληροφοριών σχετικά με την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία,
  • Παροχή πληροφοριών σχετικά με πιθανές πηγές χρηματοδότησης από υφιστάμενα ή αναμενόμενα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων,
  • Επιχειρηματική καθοδήγηση για την ίδρυση Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου θεσμικού Πλαισίου,
  • Συμβουλευτική υποστήριξη υποψήφιων κοινωνικών επιχειρηματιών σε σχέση με ζητήματα καθημερινής λειτουργίας,
  • Συμβουλευτική υποστήριξη και επιχειρηματική καθοδήγηση σε υφιστάμενους φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας με έδρα στο Δήμο Θέρμης για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω ζητήματα,
  • Η δημιουργία δικτυώσεων με άλλες παρόμοιες δομές και μηχανισμούς που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας και στην ελληνική επικράτεια γενικότερα,
  • Ενημέρωση των ωφελούμενων του έργου και άλλων ενδιαφερομένων για τις δράσεις του έργου, τις δράσεις δημοσιότητας, τις εκπαιδευτικές δράσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου.

Η Δομή Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στεγάζεται στην οδό Ταβάκη 28 στη Θέρμη. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2313300731,32,33,25 με εσωτερικό 458 & 459 και το e-mail επικοινωνίας είναι: [email protected].

Προηγούμενο Άρθρο

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία ή / και υποστήριξη υφιστάμενων Κοιν.Σε.Π. στο πλαίσιο του έργου ACT SOCIAL

Επόμενο Άρθρο

Ανοιχτή Εκδήλωση στη Θέρμη

Δείτε επίσης