Програма

Гърция и България, две съседни страни с богато минало, още от края на 90-те години навлезнаха в период на по-тясно сътрудничество, благодарение на програмата INTERREG “Greece-Bulgaria”.

Избираемите области на програмата са от Регион Източна Македония- Тракия (регионалните номи на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и Регион Централна Македония (регионалните номи на Солун и Серес) в Гърция и южен централен район за планиране и югозападен район за планиране (областите на Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в България.

Регионът за трансгранично сътрудничество между Гърция и България за програмния период 2014-2020 е идентичен с настоящата ETC програма. Тя се простира до 40.202 км2 и има общо население от 2,7 милиона жители.

Приоритетните оси са:
ПО1: конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона
ПО2: устойчива и приспособима към климата трансгранична зона ПО3: по-добра взаимосвързана трансгранична зона
ПО4: трансгранична зона, обхващаща обществото
ПО5: техническа помощ

ACT SOCIAL Ключови факти
  • Пълно наименование на проекта: Действия за подпомагане и подобряване на социалното предприемачество на местно ниво
  • Акроним на проекта: ACT SOCIAL
  • Продължителност на проекта: 24 месеца
  • Схема за финансиране: Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
  • Участващи държави: Greece, Bulgaria